GÜNCEL
Giriş Tarihi : 05-12-2022 15:30

VEZİRKÖPRÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 7 PERSONEL ALACAK

VEZİRKÖPRÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 7 PERSONEL ALACAK

VEZİRKÖPRÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA  VE DAYANIŞMA VAKFI 7 PERSONEL ALACAK

Vezirköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan ve 31.10.2022 tarihli 115010 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla değişiklik yapılmış olan “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar"  uyarınca 2 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 4  adet Büro Görevlisi, 1 adet Muhasebeci olmak üzere toplamda 7 adet belirtilen unvanlarda personel alımı yapacak.

 ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak, (12.12.1982’ de ve sonrasında doğmuş olanlar (ilan bitim tarihinde)),

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek, Muhasebeci, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, ile Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının (Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji, Halkla İlişkiler ve Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

9) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, Muhasebeci ve Büro Görevlisi Unvanı ile alınacak personellerde aranan özel şartlar:

1) En az 4 yıllık Yükseköğretim kurumlarının Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji, Halkla İlişkiler ve Siyasal Bilgiler Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümlerinden birinden mezun olmak, (Muhasebeci Unvanı için yukarıda belirtilen İktisadi ve İdari Bilimler bölümlerinden mezun olmak  ve muhasebe derslerini görmüş olmak şartı aranmaktadır.)

2) İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme sınavında 2021 veya 2022 Yılları KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

3) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

4) Vezirköprü nüfusuna kayıtlı ve başvuru tarihinden önce en az 6 aydır İlçe sınırlarında ikamet ediyor olmak.

5) Vezirköprü ilçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.

6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak. (Alımı kesinleşecek adaylardan tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu istenecektir)

7) En az (B) Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

8) Mesai saatlerinde ve mesai saatleri dışında devlet memurları liyakat kurallarına uymak.

9) Adayların kendini ifade kabiliyeti, bir konuyu kavrayıp özetleme ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, kişisel becerileri, karşısındaki insanı anlayabilme ve empati kurma becerisi yönlerinden de değerlendirilecektir.

 

10) Mülakat sonucunda işe girmeye hak kazanan personelin güvenlik soruşturması yapılacaktır. Olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde Mütevelli Heyeti Tarafından işe alım işlemleri iptal edilecek ve mülakatta en yüksek puanı alan bir sonraki yedek adayın işe alımı sağlanacaktır.  

11) Yukarıda tanımlı Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, Muhasebeci, Büro Görevlisi unvanlarından sadece birine müracaat yapılacaktır.

12) Vezirköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız alım sürecinin her aşamasında iptal yetkisine haiz olup, mülakat sonucunda personel alıp almamakta ve gerektiğinde mülakatı tek taraflı iptal etme konusunda serbesttir.

 

2- PERSONEL ALIM İLANI, BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

 

1-Personel Alım İlanı: Vezirköprü Kaymakamlığının www.vezirkopru.gov.tr web sitesi, Vezirköprü Hükümet Konağı İlan Panosu, Vezirköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İlan Panosu ve Çalışma ve İş Kurumu sitesinde ilan edilecektir.

 

2-Başvurular :  05/12/2022 tarihinde başlayıp 12/12/2022 tarihi Pazartesi günü mesai bitimine kadar (17:00), https://vakifilan.aile.gov.tr web sitesinden online olarak yapılacaktır.  

 

3- Başvuran adaylar : KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak her bir unvan için alınacak personel sayısının 5 (Beş) katı aday sözlü mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılacak adayların listesi Vezirköprü Kaymakamlığı www.vezirkopru.gov.tr web sitesinden açıklanacaktır. Ayrıca Mülakata katılacak adayların belirttikleri  mail adreslerine yada telefonlarına SMS ile bildirim yapılacaktır.

4- Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, istenilen belgeleri 16/12/2022  tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar (17:00), Vezirköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı  (Atatürk Mah. Köprülüler Cad. 101/1  Vezirköprü/SAMSUN) adresine şahsen elden teslim edecektir.  

Mülakata Çağrılan Adaylardan İstenecek Belgeler

1)Özgeçmiş,

2)Nüfus cüzdanı fotokopisi

3)Aile Nüfus Kayıt Örneği

4)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi. (Aslı  kurum yetkilisi     tarafından görülüp, fotokopisi aslı görülmüştür yapılarak alınacaktır.)

5)KPSSP3 sınav sonuç belgesi 2021 veya 2022 Yıllarına ait.

6)Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

7)Sürücü belgesi fotokopisi,

8)Adli Sicil Belgesi.

9)Sağlık Raporu tam teşekküllü hastaneden alınacaktır. (mülakat sonrası alımı uygun görülen adaylardan istenecektir.)

10)İlçe Nüfus Müdürlüğü veya E-Devlet üzerinden alınacak, başvuru tarihinden önce son 6 aydır İlçe sınırlarında ikamet ettiğine dair belge.

11)Erkek adaylar için Askerlik terhis belgesi veya askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı. (Aslı  kurum yetkilisi tarafından görülüp fotokopisi alınacaktır.)

13)Başvuru evrakları başvuru sahipleri tarafından bizzat elden teslim edilecektir. Posta, kargo, e-mail vs. ile gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.

5- Mülakata çağrılan adaylardan istenen belgeler incelenecek olup, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Eksik belgesi bulunanların yerine 2021 veya 2022 Yılları KPSSP3 Puan sıralamasına göre sıradaki adaydan evrak istenecektir.

6-Mülakata Hak Kazanan adaylara mülakat tarihi ve saati ayrıca bildirilecektir.

7-Sınav Sonuçları: Mülakata alınan adaylar, mülakatta aldıkları puana göre komisyon tarafından sıralanacak ve mülakat puanı en yüksek olan Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için ilk 2 (iki) aday asil sonraki 2 (iki) aday yedek, Muhasebeci için ilk 1 (bir) aday asil sonraki 1 (bir) aday yedek, Büro Görevlisi için ilk 4 (dört) aday asil sonraki 4 (dört) aday yedek olarak belirlenecektir.

Güvenlik soruşturması tamamlanması ve yapılacak değerlendirme sonucunda, göreve başlatılması uygun görülen personeller Vakfımız tarafından sözleşme imzalamak üzere davet edilecektir. Davet edilen adaylar belirtilen tarih aralığında Vezirköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelerek sözleşme imzalayıp işe başlatılacaktır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan personellerden süresinde sözleşme imzalamayanlar işe başlatılmayacak olup, yedek adaylar değerlendirilerek sözleşme imzalamaya davet edilecektir.

8- Vezirköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız alım sürecinin her aşamasında iptal yetkisine haiz olup, mülakat sonucunda personel alıp almamakta ve gerektiğinde mülakatı tek taraflı iptal etme konusunda serbesttir.

 

AdminAdmin